top of page

Algemene Voorwaarden

Fotomar en alle daaronder vallende handelsnamen van deze inschrijving bij de KvK.

Op alle offertes, afspraken en leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals vermeld op deze pagina’s.  Als u als klant gebruik gaat maken van onze diensten, dient u kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden.

Definities: Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden te weten Fotomar. In deze voorwaarden wordt verstaan onder Fotomar: Fotomar, handelend onder de naam Fotomar en/ of  Signature Weddings statutair gevestigd te Barendrecht, Tjalk 91 ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 59996250   Partijen; De in deze algemene voorwaarden genoemde gebruiker worden omschreven als  Fotomar:  Marjolein Binnendijk-Emons en/ of Tom Binnendijk (i.s.m. Maarten van der Voorde Fotografie bij onze trouwreportages) Signature Weddings: Marjolein Binnendijk, Weddingplanner  Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt tot een dienst van Fotomar en/ of Signature Weddings  Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Artikel 1 – ALGEMEEN  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Fotomar en/ of Signature Weddings alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s), voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken. 1.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.                                                                                                                                                                                    

 

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST  2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aandruk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.  2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum. 2.3 Indien Fotomar en/ of Signature Weddings de opdracht heeft gekregen en met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, nog zonder dat er een overeenkomst tot dienstverlening tot stand is gekomen, is aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d. bedoeld.  2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Fotomar en/of Signature Weddings niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 2.6 De prijzen betreffen diensten en goederen geleverd door derden (toeleveranciers) en zijn niet inbegrepen in de prijzen te voldoen aan Fotomar en/ of Signature Weddings. Eventuele bijkomende kosten, berekend door toeleveranciers of anderen, zijn ten laste van de opdrachtgever.                                                                                                       

 

Artikel 3 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 3.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Fotomar en/ of Signature Weddings het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.  3.2 Indien door Fotomar en/ of Signature Weddings of door Fotomar en/ of Signature Weddings ingeschakelde derden in het kader van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, dient de opdrachtgever de kosten te dragen verband houdende met de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.                                                                                                                                                                                                       

 

Artikel 4 – WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST 4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 4.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Fotomar en/ of Signature Weddings de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 4.3 Fotomar en/ of Signature Weddings behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te berekenen. Fotomar en/ of Signature Weddings is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten. 4.4 Bovendien mag Fotomar en/ of Signature Weddings  het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Fotomar en/ of Signature Weddings  dat in redelijkheid niet van Fotomar en/ of Signature Weddings mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag Fotomar en/ of Signature Weddings  zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Fotomar en/ of Signature Weddings zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.                                                                          

 

Artikel 5 – BETALING 5.1 Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 25 % van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Fotomar en/ of Signature Weddings anders is overeengekomen. De opdrachtgever ontvangt 14 dagen voor de opdracht een tweede factuur voor 65% van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Na de bruiloft ontvangt de opdrachtgever een derde en tevens laatste factuur voor het restant en op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen ontstaan in de opdrachtbevestiging. Dit bedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.  Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op. Mocht de klant tijdens de reportage een verzoek hebben om extra beeldmateriaal te verkrijgen en de eindtijd te verlengen worden hiervoor de normale kosten gerekend, zoals ook van tevoren bekend zijn gemaakt. Eventuele kilometervergoeding wordt achteraf berekend. Bij de totaalprijs zit standaard 100 kilometer inbegrepen, vanuit Tjalk 91 te Barendrecht berekend. Na deze 100 kilometer wordt € 0,29 per kilometer berekend op de eindfactuur. De afstand wordt heen en teruggerekend. Fotomar en/ of Signature Weddings   rijdt altijd met eigen vervoer. Voor reportages waarover geen nauwkeurige prijs over opgesteld kan worden, hanteert Fotomar een uurtarief zoals is overeengekomen op de opdrachtbevestiging. Dit geldt ook voor het na bewerken van de foto’s. Wij kunnen ca. 10 foto’s per uur nawerken. Uitloop: - Op de opdrachtbevestiging staan aanvangstijd en eindtijd vermeld. Deze zijn met de klant overeengekomen. Fotomar en/ of Signature Weddings zorgt ervoor minimaal 15 minuten voor aanvangstijd aanwezig is. Het kan zijn dat de reportage door omstandigheden iets uitloopt. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht tot een half uur na de afgesproken tijd. 5.2 De opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Fotomar en/ of Signature Weddings is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en heeft de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim tot aan de dag van betaling. 5.3 Fotomar en/ of Signature Weddings heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te later strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.                                                                                                                 

Artikel 6 – ONDERZOEK, KLACHTEN EN RECLAMES   6.1. In geval van Signature Weddings Reclames dienen uiterlijk binnen 4 weken, na de datum van de plaatsgevonden opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Fotomar en/ of Signature Weddings te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.  In geval van Fotomar - Oplevering: - Na aflevering van de opdracht aan de klant controleert de klant of alle gemaakte afspraken met Fotomar zijn nagekomen zoals vermeld op uw opdrachtbevestiging. Reclamatie is mogelijk binnen 10 dagen na ontvangst van het beeldmateriaal, hierbij wordt gerekend vanaf de verzenddatum van uw beeldmateriaal via we-transfer. In het geval van een trouwreportage stelt FoToMaR zich niet verantwoordelijk dat wellicht niet alle gasten zijn gefotografeerd. 6.2 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 aansprakelijkheid.                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Artikel 7 – ONTBINDING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST 7.1 Fotomar en/ of Signature Weddings heeft het recht een overeenkomst te beëindigen/ te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden. 7.2 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Fotomar en/ of Signature Weddings gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 7.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Fotomar en/ of Signature Weddings op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Fotomar en/ of Signature Weddings de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 7.4 Fotomar en/ of Signature Weddings adviseert de opdrachtgever nadrukkelijk een bruiloftsverzekering af te sluiten en is niet aansprakelijk indien de opdrachtgever ervoor kiest zich niet te verzekeren 7.5 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Fotomar en/ of Signature Weddings gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. De annuleringskosten bedragen 50% van de totale som van de opdracht bij opzegging tot 4 weken voor de levering, of 70 % van de som van de opdracht bij opzegging 1 tot 4 weken voor de levering, of 90 % van de som van de opdracht bij opzegging in de laatste week voor levering, terwijl annuleren op de dag van de opdracht zelf het vergoeden van de volledige overeengekomen prijs voor betreffende opdracht door opdrachtgever aan Fotomar en/ of Signature Weddings  impliceert, waarbij het bedrag altijd minimaal gelijk is aan de werkelijke annuleringskosten welke Fotomar en/ of Signature Weddings  aan derden zal moeten voldoen bij annulering van de opdracht, vermeerderd met 15% administratiekosten over de som van de totale opdracht.   7.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Fotomar en/ of Signature Weddings zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.                               

 

Artikel 8 – AANSPRAKELIJKHEID 8.1 Fotomar en/ of Signature Weddings zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Fotomar en/ of Signature Weddings kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Fotomar en/ of Signature Weddings   onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Fotomar en/ of Signature Weddings voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Fotomar en/ of Signature Weddings die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Fotomar en/ of Signature Weddings slechts voor directe schade aansprakelijk tot max. Een bedrag van €2500  8.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Fotomar en/ of Signature Weddings  aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Fotomar en/ of Signature Weddings  toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 8.3 Fotomar en/ of Signature Weddings is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door Fotomar en/ of Signature Weddings  gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt. 8.4 Opdrachtgever vrijwaart Fotomar en/ of Signature Weddings  voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Fotomar en/ of Signature Weddings  onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van (naam bedrijf) en tenzij enige dwingende internationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat. 8.5 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Fotomar en/ of Signature Weddings   voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. 8.6 Werknemers, stagiaires en/of derden hebben geen recht om Fotomar en/ of Signature Weddings als ondernemer op welke wijze ook te verbinden. Opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door Marjolein Binnendijk van Fotomar en/ of Signature Weddings  zelf of een werknemer die daartoe schriftelijk gemachtigd is en aan u bevestigd, door Marjolein Binnendijk van  Fotomar en/ of Signature Weddings  Wij behouden ons het recht voor om opdrachten te weigeren, of goederen te leveren waarvoor wij zulke bevestiging niet gegeven hebben. 8.7 Fotomar en/ of Signature Weddings is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Fotomar en/ of Signature Weddings of derden.  8.8 Copyright en promotiedoeleinden: Foto’s uit de reportage mogen aangewend worden door Fotomar en/ of Signature Weddings ter promotie van hun beroepsactiviteiten. Deze promotie mag in alle media en mogelijkheden en formaten gebruikt worden, zoals: internet, folders, visitekaartjes, affiches enz. Hiervoor krijgt u bij uw opdracht bevestiging een toestemmingsovereenkomst. Indien u niet akkoord gaat worden foto’s met privacygevoelige gegevens welke vallen onder de wet AVG niet gebruikt. U kunt uw toestemming ten alle tijden intrekken. U geeft als opdrachtgever tevens akkoord voor uw gasten die ook op beeld worden vastgelegd.  Fotomar en/ of Signature Weddings behoud het auteursrecht (copyright) van de foto’s. Zonder toestemming van Fotomar en/ of Signature Weddings mag het verkregen beeldmateriaal niet gedeeld worden met derden commerciële doeleinden. Tevens mogen beelden van de website niet gedeeld of gebruikt worden (Trouw) locatie: - In gevel van opdrachten t.b.v. Fotomar is de klant te allen tijde zelfverantwoordelijk voor het vinden van een bij hun passende locatie om een fotoreportage te maken (waarbij Fotomar adviseert een binnen- en buitenlocatie vast te leggen).                                                                                                                                                                                  

Artikel 9 – VRIJWARING 9.1 De opdrachtgever vrijwaart Fotomar en/ of Signature Weddings voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.   9.2. Indien opdrachtgever aan Fotomar en/ of Signature Weddings informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.    

                                                                                                                                                                                                   

Artikel 10 – OVERMACHT 10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die Fotomar en/ of Signature Weddings niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht.10.2 De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Fotomar en/ of Signature Weddings op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de opdrachtgever niet aan Fotomar en/ of Signature Weddings bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. 10.3 Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.                                                                                                        

 

Artikel 11 – GEHEIMHOUDING   11.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 11.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Artikel 12 – INTELECTUELE EIGENDOM 12.1 Fotomar en/ of Signature Weddings behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.  12.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Fotomar en/ of Signature Weddings een en ander in de ruimste zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Fotomar en/ of Signature Weddings toegestaan.

 

Artikel 13 – GESCHILLEN 13.1 Geschillen worden in eerste instantie voorgelegd aan de geschillencommissie van de BWPN. Mits de opdracht is uitgevoerd door Signature Weddings. Fotomar valt buiten de geschillencommissie van de BWPN.  Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg of met tussenkomst van de BWPN, middels mediatie, te beslechten. 13.2 Kan het geschil onderling en met tussenkomst van de BWPN niet worden beslecht dan zal het geschil, in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van Signature Weddings Signature Weddings blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

Artikel 14 – TOEPASSELIJK RECHT    Op de overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

bottom of page